Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Gebruik van de website
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.


Gebruik software

De software wordt enkel verstrekt voor gebruik door eindgebruikers en het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden geen garanties. TNO wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.


Intellectuele eigendomsrechten
TNO behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO is het niet toegestaan links naar de websites van TNO weer te geven.


Geen gebruik van gegevens door derden

TNO acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. TNO kan de verstrekte gegevens gebruiken voor eigen onderzoek. TNO zal persoonlijke gegevens onder geen beding aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.


Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u bezwaar hebt tegen enige vorm van gebruik van uw gegevens kunt u dit kenbaar maken door online contact op te nemen via het contactformulier van deze website.