Wat is een business case?

Een business case is een beschrijving waarbij de kosten/inspanningen en de baten/effecten van een vernieuwing tegen elkaar kunnen worden afgezet. Anders gezegd, een business case brengt systematisch in kaart wat de voor- en nadelen van een vernieuwing zijn.


Voor de afbakening en de haalbaarheid van de vernieuwing wordt met behulp van een aantal vragen een beschrijving en inschatting gemaakt van de variabelen tijdsbesteding, kwaliteit van zorg, verandering van zorg, inkomsten.

 

In onderstaande figuur  is schematisch weergegeven uit welke stappen de business case voor vernieuwingen in de 1e lijn eruit ziet. In de meest linker kolom staan de variabelen waarop de business case betrekking heeft. Deze variabelen zijn uitgewerkt in modules. Verder is er een kolom huidige situatie (0), een kolom situatie na vernieuwing (na) en een kolom verschil (na-0). Voor de situatie na vernieuwing kan een virtuele meting (inschatting) worden gedaan als de vernieuwing nog niet is doorgevoerd. Als de vernieuwing al enige tijd in de praktijk loopt kan een werkelijke effectmeting worden uitgevoerd.

 

Businesscase model Vernieuwingen in de 1e lijn

 Afbakening van de business case (0)

 Haalbaarheid (0)

 Variabelen

 Situatie voor vernieuwing  Situatie na vernieuwing  Verschil

 Tijdsbesteding (0, na)

 

 Kwaliteit van de zorg (0, na)

 Verandering van zorg (0, na)

 Inkomsten (0,na)

 Investeringen (0, na)

 Exploitatiekosten (0, na)

 Tevredenheid met het werk (0, na)

 Samenvatting van de resultaten

 

Het uitvoeren van een business case gebeurt in 3 stappen

Stap 1: Beschrijven van de context van de vernieuwing

Het eerste onderdeel is het afbakenen van de vernieuwing voor de beoordeling in de business case. In deze stap wordt vastgelegd wat de vernieuwing inhoudt en wie erbij zijn betrokken. Ook wordt de aanleiding voor het maken van een business case benoemd. Als belangrijkste onderdeel wordt in deze voorbereidende stap bepaald op welke onderdelen van de vernieuwing de business case betrekking heeft door de belangrijkste werkprocessen aan te geven.

 

Stap 2: Beoordelen van de situatie voor vernieuwing

Het tweede onderdeel is het beoordelen van de huidige situatie (voor de vernieuwing) ook genoemd de nulmeting. Waarschijnlijk zijn gegevens hiervoor al binnen de huidige organisatie(s) aanwezig. Het betreft de variabelen uit het overzicht waar (0) is aangegeven.

 

Stap 3: Beoordeling van de situatie na vernieuwing
Het derde onderdeel is het beoordelen van de situatie na het invoeren van de vernieuwing. Dit wordt ook wel de na meting genoemd. Het betreft de variabelen uit het overzicht waar (na) is aangegeven.
Hierbij kunnen twee soorten metingen aan de orde zijn:
  1. Een virtuele meting, die kan worden uitgevoerd voordat de vernieuwing ingevoerd is. Hierbij wordt de beoordeling gebaseerd op de inschatting door de betrokkenen op grond van hun inzicht en ervaring.
  2. Een effectmeting, die alleen mogelijk is als de vernieuwing een feit is geworden en de nieuwe situatie al enige tijd bestaat. Er kan dan een beoordeling van de nieuwe situatie na feitelijke invoering worden gedaan vergelijkbaar met stap 2.
Voor de business case worden de antwoorden uit stap 2 en stap 3 met elkaar vergeleken. Het resultaat van deze vergelijking staat in de kolom ‘verschil’.

 

Wie vult de gegevens in?

De modules kunnen het best worden ingevuld door een of meerdere personen die de vernieuwing goed kennen. Zij moeten een duidelijk beeld hebben van de doelgroep waarop de vernieuwing betrekking heeft, doorlooptijd van de vernieuwing en de werkzaamheden van de betrokken zorgprofessionals en hoe die gaan veranderen ten gevolge van de invoering van de vernieuwing.

 

Bij voorkeur worden de modules door de betrokken partijen in de vernieuwing (bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, apotheker, etc.) gecontroleerd op juistheid en/of ingevuld door betrokken partij zelf.

 

Om een zuiver beeld te krijgen van de gevolgen van de vernieuwing moeten de onderdelen zo zorgvuldig mogelijk worden ingevuld. Dit kan wel enkele uren in beslag nemen, maar kan in gedeelten worden gedaan. Bij het invullen van de virtuele meting moeten inschattingen gemaakt worden. Hierbij moeten de betrokkenen vertrouwen op hun inzichten en ervaring.